Ny fag- og gjennomføringskoordinator i USHT Buskerud

Atle Handeland fra Gol er Hallingdals nye USHT-kontakt, og arbeider nå 50% i Hallinghelse. Atle er utdannet fysioterapeut og har nå permisjon fra sin jobb som fagleder av fysio- og ergoterapitjenesten i Gol Kommune. 

Stillingen han har ut 2024 i Hallinghelse er fag-og gjennomføringskoordinator for USHT Buskerud. USHT Buskerud står for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og Atle har ansvar for oppfølging av Hallingdalskommunene.

USHT Buskerud har sitt mandat fra Helsedirektoratet og skal være en pådriver for å styrke kvalitetsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene. Gjennom økt kunnskap, dialog, refleksjon, erfaringsdeling og veiledning skal USHT bidra til å styrke kommunene sin evne til å jobbe langsiktig og systematisk med forbedrings- og implementeringsarbeid.

Atle begynte i november og har mange tanker om hvordan stillingen skal bidra for å øke kompetanse i regionen vår. – Jeg har et personlig mål om at min rolle, som kontaktperson for Hallingdalskommunene i USHT, skal oppleves som nyttig for hver enkelt kommune og regionen som helhet. Jeg ønsker å bygge bro mellom USHT Buskerud og andre kompetansesentre slik at kommunene opplever deres støtte som viktig for å lykkes med å møte fremtiden med bærekraftige helse- og omsorgstjenester. For at vi skal klare å møte fremtidens behov er vi avhengige av omstilling og endring av praksis, og jeg håper at støtten fra USHT vil oppleves som nyttig for å lykkes med forbedringsarbeid, sier Atle.

– Selv om jeg akkurat har startet i denne jobben er jeg kjent med at det gjøres store endringsarbeid i alle kommunene i Hallingdal. Det er 6 kommuner som allerede sliter med å møte hverdagens utfordringer og som med skrekkblandet fryd tar innover seg de store utfordringene som helse- og omsorgssektoren møter i årene som kommer. Det er viktig at kompetansesentrene og kommunene snakker samme språk, og det er viktig at kommunene i Hallingdal er omforente om regionen sine behov. På et overordnet nivå vil Hallingdalskommunene stå sterkere sammen og kommunene vil kunne hjelpe hverandre i møte med morgendagens utfordringer. Gjennom kommunesamarbeidet i Hallinghelse og Hallingdal Sjukestugu har vi gode forutsetninger for å lykkes. Vi må fortsette med å utvikle hvordan tjenester skal gis i Hallingdal som helhet. Likevel må det også være et fokus på at endring og forbedring må skje ute i alle kommunene, ute der hvor folk jobber. Vi må være fokusert på å jobbe evidensbasert og slutte med det som ikke virker. Jeg håper å være en av puslebrikkene som gjør at vi i Hallingdal klarer å jobbe sammen, systematisk og langsiktig om utfordringene som kommer. For det gjør de – og det på løpende bånd!

Hallinghelse ønsker Atle velkommen, og gleder oss til samarbeidet med han og USHT Buskerud i 2024.